หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 

                                 ชื่อ “ตำบลลำเหย” สืบเนื่องมาจาก ภายในตำบลลำเหย มีลำรางเป็นลำน้ำ และน้ำในลำรางได้เกิดการละเหยเหือดแห้งไป ทำให้ชาวบ้านตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ลำเหย” ตำบลลำเหย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีระยะทางห่างจาก อำเภอดอนตูม ประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๒๒,๐๖๘ ไร่ หรือ ประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร ตำบลลำเหย มีครัวเรือน ๒,๕๐๙ ครัวเรือน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                               

         องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙  โดยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการบริหารกิจการของ ตนเอง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีระยะทางห่างจากอำเภอดอนตูม ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 26 กิโลเมตร ตำบลลำเหย มีพื้นที่ ประมาณ 35ตารางกิโลเมตร หรือ 22,068 ไร่ แบ่งเป็น ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสีหลง
 • หมู่ที่ 2 บ้านลำเหย
 • หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
 • หมู่ที่ 4 บ้านลำเหย
 • หมู่ที่ 5 บ้านป่าแก
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองบอน
 • หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ำส้ม
 • หมู่ที่ 8 บ้านนิคม
 • หมู่ที่ 9 บ้านภูมิ
 • หมู่ที่ 10 บ้านรางมูก
 • หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งสีหลง
 • หมู่ที่ 12 บ้านภูมิ
 • หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งสีหลง
 • หมู่ที่ 14 บ้านสุขสบาย
 • หมู่ที่ 15 บ้านหนองบอนพัฒนา

หน่วยธุรกิจในเขต

สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มลอย) 12 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป 91 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (มีคนทำงาน 20 คนขึ้นไป) 3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (มีคนทำงาน 10-19 คน) 4 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม (มีคนทำงานน้อยกว่า 10 คน) 5 แห่ง

โรงแรม , รีสอร์ท 2 แห่ง

สถานราชการและสถานที่สำคัญ

โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่ง

- โรงเรียนวัดลำเหย หมู่ที่ 4

โรงเรียนระดับประถมศึกษา 3 แห่ง

- โรงเรียนบ้านใหม่ หมู่ที่ 3

- โรงเรียนบ้านร่างมูก หมู่ที่ 10

- โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง หมู่ที่ 13

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ๑ แห่ง

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลลำเหย ๑ แห่ง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลลำเหย 1 แห่ง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโรงเรียนวัดลำเหย 1 แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 14 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ด้านชุมชนและวัฒนธรรม

วัด 2 แห่ง

- วัดลำเหย หมู่ที่ 4

- วัดทุ่งสีหลง หมู่ที่ 13

ศาลเจ้า 3 แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม