หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 
 

 
 

นายอมรศักดิ์ สุริยาวงษ์

 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
     

 

นายชาญยุทธ เสือกงลาด

 

นายวศิษฐ์ ท้วมสุข

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

   
     

-ว่าง-

นายวันชัย หมื่นจง

 

นายสำรวย เหล่าสิงห์

นายแสวง แสงบุรี

สมาชิกสภา หมู่ 1

สมาชิกสภา หมู่ 1

สมาชิกสภา หมู่ 2

สมาชิกสภา หมู่ 2

       

นายวรวัส สุกแตง

นายบังเอิญ ภิรมย์เพ็ง

นายจรัล คนไว

นายกิตติศักดิ์ สาบ้านฆ้อง

สมาชิกสภา หมู่ 3

สมาชิกสภา หมู่ 3

สมาชิกสภา หมู่ 4

สมาชิกสภา หมู่ 5

       

ว่าง

-ว่าง-

-ว่าง-

 

นายเปี้ยก อุตสาหมงคลชัย

 

 

สมาชิกสภา หมู่ 5

สมาชิกสภา หมู่ 6

สมาชิกสภา หมู่ 6

สมาชิกสภา หมู่ 7

       

ว่าง

 

นายสำนวน หอมหวาน

นายสมเกียรติ มากสังข์

นายนิพล พึ่งพุ่ม

สมาชิกสภา หมู่ 7

สมาชิกสภา หมู่ 8

สมาชิกสภา หมู่ 8

สมาชิกสภา หมู่ 9

       

นางสำรัต ทองดอนน้อย

นายอดุลย์ บุญพรม

นายเฉลา ขุนแก้ว

นายเจิด บุญชุ่ม

สมาชิกสภา หมู่ 9

สมาชิกสภา หมู่ 10

สมาชิกสภา หมู่ 10

สมาชิกสภา หมู่ 11

       

นายอมรชัย วงษ์บุญฤทธิ์

นายสมหมาย สุขศรี

นายเสาร์ จันปลี

นางสาวสมบูรณ์ โฮกอ่อน

สมาชิกสภา หมู่ 11

สมาชิกสภา หมู่ 12

สมาชิกสภา หมู่ 12

สมาชิกสภา หมู่ 13

       

-

นายมงคล โชคจินดาทอง

 

นายน่วม พรมเขียน

นายเทียน จุ่นบุญ

สมาชิกสภา หมู่ 14

สมาชิกสภา หมู่ 14

สมาชิกสภา หมู่ 15

สมาชิกสภา หมู่ 15

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม