หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 
 

นางสุมาลี ผ่องอำไพ

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     

-ว่าง-

นางสุภาพร วิเชียรตินนท์

นางสาวเบ็ญจวรรณ์ พุฒจีบ

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

     
 

 
 

นายวรัตน์เอก จอกลอย

 
 

เจ้าพนักงานพัสดุ

 
     
 

 
 
นางพัชรินทร์ สามงามดี
 
 
พนักงานการเงินเเละบัญชี
 
     

 

นางสาวอภิญญา กลิ่นขจร
 
นางสาวลินลี่ ใจพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม