หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 
 

 

 

 

--ว่าง-

 

 

 

 

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
 

 
 

นายมนูญ ศริวิโน

 
 

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 

นายก่อเกียรติ สว่างตา
นางสาวจุฑารัตน์ พันธ์มี
นางสาวหญิง กมขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
 

 

 
 
นายวุฒิพงษ์ โตบำรุง
 
 
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม