หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 
 
นางสาวปาณิศา เสฏฐ์คณา
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
     

 

นางสาวศศิธร หลิมชัยสุวรรณ
นางสาวสุพนิดา แสวงสุข

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     

 

นางนพนภา มากงลาด

 

นางสาวมนัสนันท์ ห้วยหงษ์ทอง

ครู คศ.1

 

ครู คศ.1

     

นางสาววชรนันท์ ปานแสง
นางสาวชณิดา หนูบ้านเกาะ
นางสาวพัชรพร เพ็ชร์ป้อม
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
     

 

นางสาวกัลยา บุมี
 
นางสาวอารีวรรณ์ โพธิ์วงศ์
คนงาน
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม