หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 
 

นางสาวจุรีรัตน์ เปลี่ยมทรัพย์

 
 

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

 
     
 

 
 

นายเสกสรร เดชป้อง

 
 

นักพัฒนาชุมชน ๕

 
     
 

 

นางสาวประกายนภา ภิรมย์เพ็ง

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม