หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 
วิสัยทัศน์พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

        

วิสันทัศน์ของอปท.

             “ตำบลลำเหยน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพ มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน”

"ตำบลลำเหยน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนากลุ่มอาชีพ

มีเเหล่งท่องเที่ยวเเละสิ่งเเวดล้อมที่ดี เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาอาเซียน"

พันธกิจ

                            ๑. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                            ๒. เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในชุมชน

                            ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชน

                            ๔. เพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรให้สามารถบริการประชาชนได้  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                            ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมี ส่วนร่วม

                            ๖. พัฒนา / ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

 
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างความเชื่อมโยงเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้เเละอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธูปการ เเละโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่งเเวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เศรษฐกิจชุมชน เเละเเก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร เเละการให้บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
 
jkghjkgk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม