หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างหน่วยงานผู้บริหารอำนาจหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย                 

 
 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
- กองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม