หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
คู่มือปฏิบัติราชการงานเบี้ยยังชีพ
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 - 2564
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำมีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลำเหย ประจำปี พ.ศ.2559-2561
ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงานของกลุ่มเสริมสร้างคุณธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม