หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศใช้เเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2558
แผนอัตรากำลังบุคลากร
 
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
แผนอัตรากำลังบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
บัญชีโครงประสานแผน ปี 59 - 61 (แบบ ผ.02).
บัญชีสรุปโครงการ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -2561 (แบบ ผ.03)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
 
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีพ.ศ.2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2

รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
เผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

นับจำนวนผู้เข้าชม