หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

โครงสร้างฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
     
 

 
 

นายจำปี เหล่าปาสี

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 
โทร.081-3758639
 

 

นายเดชา เมืองเชียงหวาน

 

นางสาวพรทิพา บุญวงษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

โทร.086-14532928

 

โทร.087-4597545
 

 
 

นายโกศล อัครไพบูลย์

 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 
โทร.062-7479779
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม