Month: ตุลาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องแจ้งให้ผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566