Month: พฤศจิกายน 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จัดทำโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ณ หอประชุมอำเภอดอนตูม

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเเทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564