Month: มกราคม 2565

วันที่ 31 มกราคม 2565เจ้าหน้าที่อบต.ลำเหย ประกอบด้วย พ.อ.อ.กฤษฎาพงษ์ คำลือ นักวิชาการสาธารณสุข เเละนายก่อเกียรติ สว่างตา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ออกพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโควิด-19ในพื้นที่หมู่ที่2

วันที่ 28 มกราคม 2565กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย มอบเงินค่าฌาปนกิจศพ พ.ต.ท.ธนชัย สามชื่นฉ่ำ สมาชิกกองทุน หมู่ 4 ที่เสียชีวิต เป็นเงิน 14,640 บาท

วันที่ 28 มกราคม 2565กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหยมอบเงินค่าฌาปนกิจศพ นายมั่น โหมฮะ หมู่ 5 สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหยที่เสียชีวิต เป็นเงิน 14,640 บาท

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ได้จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบล (ศปก.ตำบล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย โดยมีนายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน