Month: มิถุนายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ยกเลิกเเละหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน