Month: พฤศจิกายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปรจำปี พ.ศ.2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน