Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องแจ้งให้ผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563