Author: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7เเห่งพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7เเห่งพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ