Author: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 2 แปลง