Category: กิจการสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 เเละกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2567

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน