Category: ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเเชมเปญ พร้อมติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ 15

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสีหลง หมู่ 11

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเเอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 ตำบลลำเหย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน