Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เเละบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนเเละสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปรจำปี พ.ศ.2566

การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการเเเก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญัญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน