Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ยกเลิกเเละหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)