Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเเทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องแจ้งให้ผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง การรับสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน