Category: เรื่องอื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการเงินประจำปี-พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565