Category: เรื่องอื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน