Category: เรื่องอื่นๆ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย