Forum

สอบถามเงินอุดหนุนเด...
 
Notifications
Clear all

สอบถามเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด


Posts: 1
Topic starter
(@sunisa2555)
New Member
Joined: 11 เดือน ago

กรณีขอทำเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิดต้องใช้อะไรบ้างค่ะ

1 Reply
Posts: 3
(@admin1)
New Member
Joined: 1 ปี ago

อกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาและบิดาหรือผู้ปกครอง

2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหาย ให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา

4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

5.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท)

6.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด    ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เอกสารใช้อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เว้นแต่หนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้ต้นฉบับจริง

Reply
Share: